Partneralimentatie

Een scheiding zal normaal gesproken veel financiële gevolgen hebben. Het kan zijn dat u partneralimentatie moet betalen of ontvangt. Uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk en de financiële ruimte die er is na de scheiding is hierbij van belang. De vaststelling van partneralimentatie is maatwerk, al zijn er wel richtlijnen die u hierbij aan kunt houden. Woont u ongehuwd samen dan heeft u wettelijk gezien na de scheiding geen recht op partneralimentatie.

Regeling vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 heeft de wetgever de regelgeving rond de partneralimentatie aangepast. Partneralimentatie wordt nog op dezelfde manier berekend. De duur waarover partneralimentatie wordt betaald is echter voor alle nieuwe gevallen ingekort.

U betaalt of ontvangt partneralimentatie voor een periode die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Er gelden echter een aantal uitzonderingen.

  • In het geval dat u kinderen heeft, bestaat het recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
  • Als u langer dan 15 jaar getrouwd bent en binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt het recht op partneralimentatie niet voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Indien u 15 jaar of langer getrouwd bent en op 1 januari 2020 de leeftijd  van 50 jaar heeft bereikt, eindigt de alimentatieplicht uiterlijk na 10 jaar vanaf de datum van de inschrijving van de echtscheiding.

In het geval dat meerdere termijnen van toepassing zijn, geldt de langste termijn. De rechter kan op basis van redelijkheid en billijkheid hiervan afwijken.

Fiscaal

De scheiding betekent normaal gesproken dat het fiscaal partnerschap tussen u en uw partner eindigt. Dit is het geval als u het verzoekschrift echtscheiding indient en u en uw partner niet langer op hetzelfde adres staan ingeschreven. U kunt hierdoor ook recht krijgen op andere of hogere toeslagen, zoals het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger. Vanaf 1 januari 2022 is partneralimentatie fiscaal maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 40%. Dit tarief zal verder dalen naar het tarief van de laagste inkomensschijf in 2023.

U kunt partneralimentatie fiscaal in aanmerking nemen als u en uw partner duurzaam gescheiden leven. Hiervan is sprake als u feitelijk een gescheiden huishouding voert. Dit is het geval als een van u deze situatie als duurzaam ervaart. De laatste voorwaarde is vaak moeilijk objectief vast te stellen. Daarom zit er in de praktijk enige rek in de vaststelling van dit moment.

Als u de hypotheekrente voor de voormalige echtelijke woning voor uw ex-partner betaalt, kan het zijn dat u deze betaling als partneralimentatie in aanmerking kunt nemen. U dient hierover wel duidelijke afspraken met uw partner in het echtscheidingsconvenant te maken.

Afkoopsom partneralimentatie

Het moment van echtscheiding zelf is fiscaal niet relevant, op één belangrijke uitzondering na. Als u of uw partner een afkoopsom partneralimentatie betaalt. Dit bedrag is slechts aftrekbaar als het aan de “gewezen” echtgenoot wordt betaald. De betaling dient dus na de echtscheiding plaats te vinden. Samenwoners kunnen de afkoopsom partneralimentatie in principe fiscaal niet aftrekken.

Kosten partneralimentatie - fiscaal aftrekbaar

Kosten die u maakt ter verkrijging van partneralimentatie zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt hierbij denken aan de kosten van de advocaat of mediator. Let wel, de kosten zijn alleen fiscaal aftrekbaar voor zover ze betrekking hebben op de partneralimentatie en alleen voor degene die de partneralimentatie ontvangt. De betaler van de partneralimentatie kan deze kosten fiscaal niet aftrekken.

Bijdrage zorgverzekeringswet

Als u partneralimentatie ontvangt, kan het zijn dat u een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bent verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt 5,50% van de ontvangen partneralimentatie, met een maximum van € 3.283,83 op jaarbasis (2022).

Meer lezen over:

Bij een scheiding moet vaak veel geregeld worden. Ik zet hier de voornaamste te regelen onderwerpen op een rij:

Kinderen - fiscaal financieel en co-ouderschap

Partneralimentatie

Eigen woning en hypotheek

Eigen onderneming

Pensioenrecht

Aangifte bij echtscheiding

Een geheel

Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is daarom altijd zaak om eerst goed inzicht in de situatie te krijgen.