Algemene Voorwaarden van DuurzaamFiscaal

1. Algemeen

1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen en door DuurzaamFiscaal schriftelijk bevestigd.
1.2 Afspraken met en toezeggingen door DuurzaamFiscaal of door DuurzaamFiscaal ingeschakelde derden binden DuurzaamFiscaal niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door DuurzaamFiscaal.
1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het geven van een opdracht aan DuurzaamFiscaal, van welke aard dan ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen voorwaarden zijn hiervoor niet voldoende.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DuurzaamFiscaal en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DuurzaamFiscaal met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan DuurzaamFiscaal een opdracht geeft tot het adviseren over of het verrichten van werkzaamheden op fiscaal, fiscaal-juridisch en/of fiscaal-economisch gebied, dan wel een ieder die van de expertise van DuurzaamFiscaal op het gebied van mediation of echtscheidingbemiddeling gebruik wil maken. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op offertes met betrekking tot eerdergenoemde activiteiten en op voorbereidende gesprek die in dit verband met DuurzaamFiscaal gevoerd worden.
1.8 Uitgaande e-mails van DuurzaamFiscaal waarin staat vermeld dat aan deze e-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden DuurzaamFiscaal op geen enkele manier.
1.9 In het geval van mediation zal op de opdracht tevens de inhoud van de mediationovereenkomst van toepassing zijn, alsmede het mediationreglement waarnaar in deze overeenkomst verwezen wordt.

2. Gegevens en informatie

2.1 DuurzaamFiscaal is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever alle door DuurzaamFiscaal verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door DuurzaamFiscaal gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

2.2 Opdrachtgever is gehouden DuurzaamFiscaal onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DuurzaamFiscaal verstrekte gegevens en informatie.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1 DuurzaamFiscaal bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

3.2 DuurzaamFiscaal zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. DuurzaamFiscaal kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

3.4 In geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is DuurzaamFiscaal, behoudens in geval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van DuurzaamFiscaal, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de dienst of levering te voldoen.
3.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aarde ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.7 DuurzaamFiscaal is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar mening van DuurzaamFiscaaal een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevorderd.

4. Intellectuele vermogensrechten

4.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die DuurzaamFiscaal bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan DuurzaamFiscaal, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

4.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DuurzaamFiscaal is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.

5. Geheimhouding

5.1 DuurzaamFiscaal is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op DuurzaamFiscaal een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of DuurzaamFiscaal van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

5.2 DuurzaamFiscaal is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

5.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DuurzaamFiscaal is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van DuurzaamFiscaal openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van DuurzaamFiscaal, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele – of strafprocedure.

6. Honorarium en verschotten

6.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door DuurzaamFiscaal omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.

6.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door DuurzaamFiscaal wordt vastgesteld en ook tijdens de duur van de opdracht kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door DuurzaamFiscaal ten behoeve van de opdracht (gever) zijn gemaakt. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5 procent (5%) van het honorarium.

7. Betaling

7.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen vijftien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is.

7.2 Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is DuurzaamFiscaal gerechtigd om voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan DuurzaamFiscaal verschuldigd is.

7.3 Alle buitengerechtelijke kosten die DuurzaamFiscaal heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.4 Alle kosten die DuurzaamFiscaal heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskosten veroordeling overtreffen, tenzij DuurzaamFiscaal als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

7.4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan DuurzaamFiscaal de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. DuurzaamFiscaal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.5 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand kan DuurzaamFiscaal de betaling, dan wel vooruitbetaling, dan wel betaling in termijnen vorderen. DuurzaamFiscaal is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen.

7.6 Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

8. Aansprakelijkheid

8.1 DuurzaamFiscaal draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de opdrachtgever te bewijzen.

8.2 DuurzaamFiscaal is niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan DuurzaamFiscaal of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door DuurzaamFiscaal ingeschakelde hulppersonen (werknemers van DuurzaamFiscaal daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met DuurzaamFiscaal verbonden organisatie;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

8.3 Indien de uitvoering van een opdracht door DuurzaamFiscaal leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van DuurzaamFiscaal wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van DuurzaamFiscaal komt.

8.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 8.3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door DuurzaamFiscaal in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 10.000,00.

8.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij DuurzaamFiscaal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8.6 Opdrachtgever is gehouden DuurzaamFiscaal schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van DuurzaamFiscaal ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van DuurzaamFiscaal.

9. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens DuurzaamFiscaal in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en DuurzaamFiscaal is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar opdrachtnemer gevestigd is.

10.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.