Ouderschapsplan

Voor de kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. U blijft beide als ouders ook na de scheiding verantwoordelijk voor de kinderen. Zowel als het om de zorg en de omgang gaat, als ook voor het financiële gedeelte. Als u minderjarige kinderen heeft bent u doorgaans verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. U maakt hierin afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen totdat ze 21 jaar zijn, waarbij ook de afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd. Indien gewenst kunt u ook voor na de 21-jarige leeftijd nog afspraken maken.

U doet er verstandig aan om bij het maken van de afspraken ook na te denken over de vraag hoe u wilt omgaan met een eventuele nieuwe partner van u of uw ex-partner. Wanneer stelt u een nieuwe partner aan de kinderen voor? Wilt u dat uw ex-partner u hier vooraf van op de hoogte stelt? Duidelijke afspraken hierover kunnen op een later moment ongewenste spanningen voorkomen.

Kinderalimentatie vaststellen

De vaststelling van de kinderalimentatie gebeurt in beginsel op basis van het Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2022. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van de behoefte van het kind en anderzijds van de draagkracht van de ouders. De kosten van het kind zijn onder te verdelen in verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten. De verblijfskosten zijn de kosten die u maakt voor het onderkomen en het eten en drinken van het kind. De verblijfsoverstijgende kosten zijn de kosten die niet direct aan het verblijf van het kind verbonden zijn, zoals kosten van kleding, sportclubs, fiets, computer, mobiele telefoon etc. Als u een co-ouderschap heeft kunt u met een kinderrekening werken. De hoogte van de kinderalimentatie wordt mede bepaald door de zorgverdeling voor het kind tussen u en uw ex-partner. Het rapport is een richtlijn, waarvan u in overleg mag afwijken.

Fiscaal - financieel

Fiscaal is de betaling en de ontvangst van de kinderalimentatie neutraal. Onderwerpen die bij een scheiding wel extra aandacht verdienen zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

In het geval dat u twee of meer kinderen heeft kan het voordelig zijn om de kinderen op verschillende adressen bij u als ouders in te schrijven. Vaak zal dit tot gevolg hebben dat het totale bedrag dat u samen aan kindgebonden budget ontvangt hoger is dan wanneer het kindgebonden budget slechts door een van u wordt ontvangen. De kinderbijslag zal dan ook aan beide ouders worden betaald.

De hoogte van het kindgebonden budget kan overigens wel weer een rol spelen bij de vaststelling van de kinderalimentatie.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als u recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting dient u dit in de aangifte inkomstenbelasting aan te geven. Dit is het geval als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft een kind dat na 31 december 2009 geboren is;
  • dit kind staat tenminste 6 maanden van het kalenderjaar op uw adres ingeschreven
  • u heeft inkomen uit arbeid van meer dan € 5.219 (2022), en
  • u heeft in 2022 minder dan 6 maanden een fiscaal partner of
  • of u heeft in 2022 meer dan 6 maanden een fiscaal partner en u werkt beiden en u heeft de laagste inkomsten uit arbeid.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan oplopen tot € 1.311 per jaar (2022).

In het geval dat u en uw ex-partner co-ouderschap zijn overeengekomen, kunt u beiden aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, mits de zorg voor uw kind(eren) ongeveer gelijk verdeeld is in een herhaald ritme. Hierbij geldt dat het kind/de kinderen minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij u verblijven om in aanmerking te kunnen komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Meer lezen over:

Bij een scheiding moet vaak veel geregeld worden. Ik zet hier de voornaamste te regelen onderwerpen op een rij:

Kinderen - fiscaal financieel en co-ouderschap

Partneralimentatie

Eigen woning en hypotheek

Eigen onderneming

Pensioenrecht

Aangifte bij echtscheiding

Een geheel

Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is daarom altijd zaak om eerst goed inzicht in de situatie te krijgen.