Regeling partneralimentatie gaat veranderen

Partners die gaan scheiden, hoeven in de toekomst minder partneralimentatie te betalen

Een initiatiefwetsvoorstel van VVD, PvdA en D66 moet verandering brengen in de huidige regelgeving die niet meer zou aansluiten bij de huidige tijd. Als het aan de partijen ligt, wordt er alleen nog partneralimentatie betaald als een van de partners aantoonbaar inkomensverlies heeft geleden tijdens het huwelijk.

De termijn partneralimentatie wordt bijgesteld

In het wetsvoorstel staan drie belangrijke veranderingen om de regelgeving over alimentatie te moderniseren. Nu is het vaak zo dat de ex-partner, vaak de vrouw, maximaal twaalf jaar lang onderhouden moet worden. Deze termijn wordt bijgesteld naar vijf jaar. De partner moet zijn ex alimentatie betalen over de helft van het aantal huwelijksjaren met als maximum 5 jaar. Als het huwelijk minder dan drie jaar geduurd heeft, hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald. Indien het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd bedraagt de maximale termijn voor partneralimentatie 10 jaar.

In het wetsvoorstel zijn ook een aantal uitzonderingen opgenomen. Zo blijft partneralimentatie verschuldigd totdat het jongste kind 12 jaar is. Verder blijft partneralimentatie ook verschuldigd als de ex-partner een nieuwe partner krijgt.
Ook het bedrag dat de ex-partner ontvangt gaat omlaag. Het is nu zo dat de ex-partner na de scheiding hetzelfde welvaartsniveau moet behouden. Om de hoogte van het bedrag te bepalen, wordt volgens de nieuwe wet gekeken naar de oorspronkelijke uitgangspositie van de ex, die alimentatie krijgt. De partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar wordt ingevoerd.

Hoge Raad buigt zich over toepassing alimentatienormen en kindgebonden budget

Prejudiciële vragen over alimentatienormen en kindgebonden budget

Op 3 juni heeft de familiekamer van het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan waarbij prejudiciële vragen worden gesteld aan de Hoge Raad over toepassing alimentatienormen en kindgebonden budget.
Het stellen van prejudiciële vragen is mogelijk wanneer er veel zaken zijn waarin dezelfde rechtsvraag aan de orde is. De prejudiciële vragen van het Haagse hof betreffen het kindgebonden budget in relatie tot de mate waarin ouders zelf moeten bijdragen aan de kosten van hun kind(eren).
Het gaat hier om een beslissing in een kinderalimentatiezaak over de onderhoudsplicht van de vader. De moeder ontvangt een kindgebonden budget.

Sedert 1 januari 2015 geldt de Wet Hervorming Kindregelingen. Op grond daarvan kan de alleenstaande ouder aanspraak maken op de zogeheten alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop maakt onderdeel uit van het kindgebonden budget waarop de ouder aanspraak kan maken. Voor de ouder die voor zichzelf en de kinderen een bijstandsuitkering ontvangt, komt deze alleenstaande ouderkop in plaats van de alleenstaande oudertoeslag die voor 1 januari 2015 via de bijstandsuitkering werd uitbetaald. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook werkende alleenstaande ouders met een laag inkomen recht hebben op de alleenstaande ouderkop.

De prejudiciële vragen betreffen dit kindgebonden budget. Het betreft vooral de vraag of dit kindgebonden budget, of alleen de daarin opgenomen alleenstaande ouderkop, in mindering moet worden gebracht op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen, ook wel behoefte van de kinderen genoemd, of niet. Als het kindgebonden budget daarop in mindering zou komen, dan heeft dit gevolgen voor de alimentatieverplichting van de ouder bij wie de kinderen niet wonen. Die is dan lager of kan zelfs geheel vervallen.